POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zamawiających korzystających ze sklepu internetowego dostępnego w domenie www.taniehaki.pl (zwana dalej „Sklepem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Pojęcia napisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z Polityki. Polityka ma charakter informacyjny, stanowi integralną cześć regulaminu Sklepu internetowego.

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających jest Krzysztof Winczura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WIN-TECH Krzysztof Winczura pod adresem: ul. Koszycka 6, 33-101 Tarnów, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 873-286-34-37, REGON 122562114 (zwany dalej jako „Administrator danych osobowych” ).

 3. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym, i/lub rejestrując Konto Zamawiającego, i/lub zapisując się do newslettera i/lub kontaktując się ze Sprzedającym, przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, pseudonim, adres, nr telefonu, nazwę i adres siedziby firmy, NIP).

 4. W przypadku kontaktu z Administratorem danych osobowych jako Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowanego kontaktu w celu wykonania Umowy sprzedaży i/lub podejmowania czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży, kontaktu z Użytkownikiem oraz mająca na celu budowanie pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Sklepu internetowego.

 1. W przypadku subskrypcji newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.

 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Umowy sprzedaży lub upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową newslettera (do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika).

 3. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego (np. firmom dostarczającym Towary, bankom, firmie obsługujące system płatności elektronicznych, firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Sklep internetowy), w innym celu niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 4. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej, a także realizacji przez Administratora danych osobowych innych ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego - przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO, a także w celu oraz dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

 5. Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 6. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Pracy).

 8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem (np. korzystając w Sklepie internetowym z certyfikatu SSL).

 9. Strona internetowa www.taniehaki.pl korzysta z wtyczki Google Analytics - to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie Sklepu internetowego. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są przez okres dwunastu miesięcy. W każdej chwili może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami.

 10. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”( ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

 11. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej podstrony Sklepu internetowego. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Sklepie internetowym mogą służyć następującym celom:

  • zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają dostęp do niektórych części witryny, np. zabezpieczonych systemem logowania;

   poprawa wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Sklepie internetowym, a tym samym pomagają go usprawniać;

  • targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika;

  • poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego - pliki „cookies“ powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;

  • w celu zapobiegania wysyłaniu spamu .

 12. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Sklepie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.

 13. Pliki „cookies“ używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

 14. Witryna internetowa Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 15. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.

 16. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów i/lub bazy odbiorców newslettera. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.

 17. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Sklepu internetowej proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym.